Se alla

Kajsa Räntfors

Ledamot Kommunstyrelsen, Gruppledare kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Lerum är en naturskön, sjörik och vacker kommun som vi ska ta vara på. De olika kommundelarna ska bevara och utveckla sina olika karaktärer med fler bostäder, levande centra och attraktiva torg.

Som liberal värnar vi valfriheten, även vid val av bostad. Därför ska det finnas en blandad bebyggelse av villor, radhus, bostadsrätter, hyresrätter, seniorbostäder, trygghetsbostäder och bostäder för ungdomar. Men också andra upplåtelseformer såsom ägarbostäder, bygg-gemenskaper och kollektivhus. Plan- och byggprocesserna ska vara lätta att följa. Att söka bygglov ska vara enkelt där kraven är tydligt ställda.

En förutsättning för utveckling är en god infrastruktur. Vi behöver kraftsamla för att få ett nytt trafikmot centralt i Lerums kommun, som också avlastar Hulanmotet.

Äldreomsorgen ska bli bättre än vad den är idag och vi ska planera för en åldrande befolkning i ett demensvänligt samhälle. Vi behöver fler varianter av boendeformer för äldre bl a trygghetsboenden för dem som är för friska för äldreboenden men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få hemma. Trygghetsboendet ska ha olika upplåtelseformer, vara vackert och välkomnande med en hög kvalitet på boendet och på utemiljön.

Klimatfrågorna är avgörande för vår överlevnad. Vi måste verka för en cirkulär ekonomi med återbruk, återvinning och reparationer. Dagens konsument ska bli morgondagens cirkulent.

Utsläppen måste minska snabbare. Övergången från fossildrivna bilar till elbilar innebär att det behövs laddstolpar i tillräcklig omfattning. Likaså ska vi göra det enklare att åka kollektivt och se till att det finns gång- och cykelbanor i hela kommunen.

Vi ska skydda känsliga naturområden för att skydda den biologiska mångfalden. Vi ska använda våra skogar och marker för att binda kol. Våra utdikade torvmarker ska återvätas för att minska utsläppet av klimatgaser.

Lerums fantastiska natur med sjöar, skogar och ängar vill vi göra mer tillgänglig genom upprustade vandringsleder och förbättrad tillgång till våra sjöar och vattendrag.

Kajsa har ett starkt samhällsintresse och driver attraktiv, vacker arkitektur och klimatsmart byggnation i harmoni med kultur och natur.

Kajsa har som landskapsarkitekt lång erfarenhet av stadsplanering och har som projektledare på senare tid, ansvarat för större omvandlingsprojekt i Göteborgs innerstad. Dessförinnan har hon, under lång tid, varit konsult inom byggbranschen.

Nuvarande uppdrag

 • Gruppledare, Liberalerna Lerum
 • Styrelseledamot, Liberalerna Lerum
 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunstyrelsen,ledamot
 • KSAU, ledamot
 • Krisledningsnämnden, 2:e vice ordförande
 • Förbo AB ägarråd, representant
 • Renova AB ägarråd, representant
 • Gryaab AB ägarråd,representant
 • Floda platsutveckling ekonomisk förening, ersättare
 • Gråbo Centrumförening, ersättare
 • Lerum Centrumförening, ersättare
 • GR kommunalförbunds förbundsstyrelse, ersättare
 • Kommuninvest föreningsstämma, ersättare
 • Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning, ersättare
 • Inera, ersättare

Kontaktuppgifter

...