Se alla

Miljö och natur

Ett grönare Lerum för våra barn och barnbarn

En liberal miljöpolitik förenar frihet och välfärd med omtanke för vår planet. Den bygger på förvaltarskap, biologisk mångfald och försiktighetsprincipen.

Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden. För att dina barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som dig behöver vi förändra vår livsstil. Vi ska inte lämna över en värld till våra barn som är fattigare än den vi ärvde av våra föräldrar. Därför måste vi minska vårt ekologiska fotavtryck, men också slå vakt om de unika möjligheter allemansrätten ger oss att under ansvar och hänsyn röra oss fritt i naturen. Vi måste redan nu anpassa samhället till fler och värre skyfall och översvämningar.

Användningen av fossila bränslen måste fortsätta att minska i kommunen. Energirådgivning om energieffektivisering och alternativa energikällor till allmänhet och företag har stor betydelse. Vindkraftverk ska koncentreras till redan exploaterade områden med låga naturvärden. Solcellsel på kommunens fastigheter kan utnyttjas om det är ekonomiskt försvarbart och som komplement.

 

Liberalernas förslag

  • Stimulera till ökat kollektivtrafikåkande.
  • Fler cykelvägar och cykelparkeringar.
  • Led gods och fjärrtrafik utanför samhällena.
  • Skydda känsliga naturområden.
  • Bevara skogsområden för att öka upptag av koldioxid.
  • Skydda viss odlingsbar mark.

 

Psst… Visste du att Liberalerna har Alliansens bästa miljö- och klimatpolitik enligt Naturskyddsföreningen? Läs mer om vår gröna politik här.