Se alla

Klimat och miljö

Klimatet är en av våra viktigaste frihetsfrågor.

En liberal miljöpolitik förenar frihet och välfärd med omtanke för vår planet. Den bygger på förvaltarskap, biologisk mångfald och försiktighetsprincipen.

Klimatet är en av våra viktigaste frihetsfrågor. Dagens unga ska få växa upp med samma möjligheter som deras föräldrar har haft. Naturen och den biologiska mångfalden är viktiga för allt levande på jorden. Klimatförändringarna hotar allt detta och måste stoppas. Utsläppen måste minska snabbare och nästa mandatperiod blir avgörande. Vi liberaler anser att det är företagens teknikutveckling och innovationskraft som möjliggör snabb klimatomställning. Individers val har samtidigt också betydelse. Vi i Lerum har många möjligheter att bidra.

Eftersom Lerum till stor del är en pendlarkommun och vi behöver minska utsläppen, så ärövergången från fossildrivna bilar till elbilar den viktigaste frågan i kommunen. Kommunens verksamheter ska snarast byta ut nuvarande bilar till elbilar och det ska finnas tillräckligt många laddstolpar i hela kommunen. Du ska kunna ladda din bil när du behöver det. Kommunen ska även minska utsläppen genom att göra det enklare att åka kollektivt och se till att gång- och cykelbanor är lättillgängliga. Den viktigaste åtgärden för en smidigare kollektivtrafik är två nya spår mellan Göteborg och Alingsås. Vi ska underlätta distansarbete, genom bredbandsutbyggnad i hela kommunen och vara positiva till kontorshotell. Tung gods- och fjärrtrafik ska ledas utanför våra samhällen.Användningen av fossila bränslen måste fasas ut och ersättas av fossilfri el och fossilfria bränslen. Rådgivning till företagen och alla som bor i kommunen om klimatfrågan och därmed om omställning till el, elbilar samt energieffektivisering har stor betydelse. Vi vill differentiera avgifterna vid bygglov beroende på nivån av klimatåtgärder vid byggnationen. Potentiella vindkraftverk ska koncentreras till redan exploaterade områden med låga naturvärden. Solcellsel på kommunens fastigheter kan utnyttjas om det är ekonomiskt försvarbart.

Vi ska skydda känsliga naturområden för att skydda den biologiska mångfalden. Vi ska använda våra skogar och marker för att binda kol och samtidigt ta till vara på deras möjligheter för att minska beroendet av fossila bränslen. Våra utdikade torvmarker ska återvätas för att minska utsläppet av klimatgaser och markanvändningen ska ses i ett långsiktigt perspektiv, där också viss odlingsbar mark ska skyddas.Lerums kommun har en fantastisk natur med sjöar, skogar, ängar och djur alldeles inpå knuten.

Våra rekreationsområden och vandringsleder ska upprustas och vi vill underlätta tillgången till våra vattendrag, inte minst vill vi lyfta fram vattnet i våra samhällen. Eftersom vi bor i en vattenrik kommun behöver vi också klimatanpassa vissa delar av kommunen för att skydda oss mot framtida skyfall och översvämningar. Samtidigt ska information ges till invånarna om vilka åtgärder man kan vidta för att skydda sig och sin egendom.Invasiva växtarter har ökat i vår kommun och försämrar livsmiljön för de växter och djur som tidigare har levt på platsen. Det är dags att ta krafttag för att återställa balansen. Liberalerna vill som ett första steg utrota parksliden, en art som har brett ut sig i stora delar av vår kommun. Kommunen ska leda arbetet, samtidigt som det måste ske i samverkan mellan kommunen och andra markägare.

Cirkulär ekonomi med återbruk, återvinning och reparationer ska främjas och delningsekonomi underlättas.