Se alla

Personal

Släpp loss kompetensen!

Lerums kommun har ca. 2 750 fantastiska medarbetare, som vill förbättra och utveckla den verksamhet de arbetar i. Den drivkraften och den kompetensen vill vi ta tillvara ännu bättre. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser.

Personalpolitiken ska ge den enskilde medarbetaren stort egenansvar att i den egna arbetsgruppen forma sina arbetsvillkor. Ansvar och befogenheter ska ligga så långt ut i organisationen som möjligt för att frigöra den kraft, kunskap, kreativitet och engagemang som finns hos medarbetarna.

Människor byter oftare arbetsplats idag än tidigare. Att medarbetare söker utveckling genom nya arbetsuppgifter är i grunden positivt och därför måste verksamheterna organisera strukturer som gör att ny personal introduceras på ett bra sätt. Varje arbetsplats ska utveckla ett klimat där kreativitet och idéutveckling står i fokus och där detta kan premieras på olika sätt.

Kompetensutveckling är en nyckelfråga i en professionell organisation som Lerums kommun. Lerums kommun ska ha en samlad strategi för kompetensutveckling och fastställa ett inriktningsmål för hur mycket resurser som bör avsättas.

Ett bra ledarskap i en organisation är en nyckelfråga för att nå framgång och uppsatta mål i verksamheterna. Det är särskilt viktigt att de som väljer att ta ett chefskap i organisationen ges kontinuerlig kompetensutveckling som ledare, men också att det finns relevanta nätverk för dem med andra kollegor i ett ofta ensamt arbete som chef.

Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor i skola, sjukvård, socialtjänst, fritidsverksamheter, äldreomsorg och alla andra verksamheter. Alldeles för ofta händer det att bristande kunskap gör att hbtq-personer blir osynliggjorda eller får sämre bemötande. Därför behövs mer hbtq-kompetens i offentlig verksamhet. Därför vill vi att alla anställda som har direktkontakt med invånarna ska utbildas i HBTQ-frågor.

 

Liberalernas förslag

 • Kommunens lönepolicy ska bygga på att ”utbildning lönar sig”.
 • Tillämpa kompetenstrappor eller andra modeller för att tydliggöra personalens karriärvägar.
 • Varje enskild chef ska ha goda möjligheter till friare lönesättning och att premiera duktiga medarbetare.
 • Stimulera medarbetarnas innovationskraft, kreativitet och idéutveckling.
 • All personal måste ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Därför behövs fler yrkesgrupper i kommunens verksamheter, t.ex. lärarassistenter.
 • Kombinationstjänster mellan sjukvård, primärvård, och kommunens hemsjukvård ska införas för att skapa bättre samverkan och högre patientsäkerhet. Genom att exempelvis arbeta några månader i taget på varje ställe skapas förståelse för varandras organisationer och arbetssituation.
 • Heltid för alla! I Lerums kommun ska alla medarbetare erbjudas möjligheten att arbeta heltid. För oss liberaler är detta en viktig jämställdhetsfråga.
 • All tillsvidareanställd personal i kommunens verksamheter ska ha en relevant utvecklingsplan.
 • Inför en fortbildningsgaranti för verksamheternas legitimationsyrken.
 • Införa flera typer av karriärtjänster i skolan och ha fler karriärsteg med högre lön inom förskola, skola och socialtjänst.
 • Öka kompetensen hos anställda när det gäller hedersvåld och annat hedersförtryck.
 • Anställda som har direktkontakt med invånarna ska utbildas i HBTQ-frågor.