Se alla

Samhällsbyggnad

Blandade boendeformer och fler mötesplatser

En attraktiv, kreativ och vacker kommun med valmöjligheter

Lerum är en naturskön, sjörik och vacker kommun att bo på och verka i. Vi förstår att allt fler vill bli en del av vår kommun. Planen är att Lerums kommun ska växa med 1–1,5% per år över en femårsperiod. Det innebär att vi säkrar framtagandet av detaljplaner så att bostäder, skolor, serviceanläggningar, gator, torg och infrastruktur kan byggas.

Som liberaler värnar vi valfriheten, även vid val av bostad. Därför vill vi att det ska finnas en mer blandad bebyggelse. Villor och radhus ska blandas med bostadsrätter, hyresrätter, seniorbostäder, trygghetsbostäder och bostäder för ungdomar, men också andra upplåtelseformer såsom t.ex. ägarbostäder. Vi behöver öka utbudet av små lägenheter i kommunen och vi ska göra det lättare att bygga andra boendeformer såsom kollektivhus. Det är efterfrågan som ska styra var nybyggnation sker, men förtätning ska i första hand ske i våra tätorter och längs kollektivtrafiksstråken.

Vi verkar också för en vacker arkitektur. Nya bostäder ska harmoniera och passa in med naturen och befintlig bebyggelse samt ta avstamp och förhålla sig till ortens kulturhistoria.

Samtidigt som vi ska se till historien, ska vi också se framåt. Därför är det viktigt att nybebyggelse sker på ett klimatsmart sätt grundat i tanken om ett fossilfritt samhälle. Det är lika viktigt med god gestaltning som med ansvarsfull arkitektur vid nybyggnation, infrastruktur, torg och parker, därför ska ett arkitekturprogram tas fram.

Vi vill planera för en åldrande befolkning och ha ett demensvänligt samhälle. Det behöver finnas fler varianter av boendeformer för äldre. För att förenkla för dig att bo kvar i kommunen när villan känns för stor, vill vi bygga fler lägenheter. Vi vill ha nya trygghetsboenden i kommunen för personer som är för friska för äldreboenden, men som vill ha ökad trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Den äldres rätt till självbestämmande måste värnas. Trygghetsboendet ska ha olika upplåtelseformer och vara vackert och välkomnande med en hög kvalitet på boendemiljön. Det ska finnas en boendevärd, inspirerande aktiviteter, en stimulerande utomhusmiljö samt möjlighet att äta tillsammans i en restaurangmiljö.

De olika kommundelarna ska bevara och utveckla sina olika karaktärer med levande centra i Lerum, Floda och Gråbo. Attraktiva torgytor för serveringar och varustånd och andra mötesplatser, som parker för lek och rekreation, ska vara tillgängliga för alla invånare.Utveckling av samhällena ska ske genom samverkan mellan privat och offentlig sektor enligt BID-modellen (Business Improvement District).